กุ้งดอกไม้ทะเลก้ามขาว (Magnificent shrimp)

กุ้งปะการังดำแถบแดง (Seafan shrimp)